حواله ارزی

انتقال شهریه به مدارس و دانشگاه های کشورهای اروپایی ، چین و آمریکا بصورت حواله ارزی