پذیرش تحصیلی

افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل در کشور سوئیس باید در مدارس این کشور ثبت نام نمایند.

تحصیل در مقطع کارشناسی به زبان انگلیسی برای دانشجویان میسر است.

در سوئد دانش آموزان میتوانند هر مدرسه ای را که دوست دارند برای تحصیل انتخاب کنند.

دانشگاه های دولتی رایگان، آلمان را یکی از مقاصد مهاجرت تحصیلی در دنیا مبدل کرده.